Fristående ämbeten

Bandämbetsperson

Bandämbetspersonen ansvarar för samordningen av föreningens husband, Politices bandidat. I
uppgifterna ingår att värva bandmedlemmar och leda bandets repetitioner.

Fotoämbetsperson

Fotoämbetspersonen sköter föreningens fotohantering. I de praktiska uppgifterna ingår det att vara med och fotografera och dokumentera de evenemang och aktiviteter som föreningens olika utskott ordnar.

Insparksgeneralerna

Generalerna tillsätts inför insparken, som hålls på höstterminen varje år, för både politices kandidat- och masterprogram. Insparksgeneralerna väljs av UPS styrelse på förslag av förra årets generaler.

Jämlikhetsansvariga

Jämlikhetsansvariga (Jäma) ansvarar för att upplysa och informera UPS medlemmar om jämlikhetsfrågor. Jäma agerar även kontaktperson för medlemmar som anser sig ha blivit diskriminerade, trakasserade eller på annat sätt illa behandlad inom föreningen. Dessutom är Jäma rådgivare till styrelsen i jämlikhetsfrågor och har ett extra ansvar för att föreningens förtroendevalda följer jämlikhetspolicyn. Om du på något sätt har farit illa inom UPS får du gärna kontakta Jäma och berätta om dina upplevelser. Här kan du kontakta Jäma anonymt. 

Körämbetsperson

Körämbetspersonen ansvarar för samordningen av föreningens kör, Polcapella. I uppgifterna
ingår att värva körsångare och leda körens repetitioner.

PolRiks-representant

PolRiks-representantens uppgift är att företräda föreningens intressen i Politices Riksorganisation, PolRiks. PolRiks är en nationell paraplyorganisation för Sveriges politicesstudenter, och syftar till att skapa en god gemenskap bland medlemsföreningarna och förbättra medlemsföreningarnas ekonomi och förutsättningar. UPS PolRiks-representant sitter med i PolRiks styrelse och är en viktig länk mellan UPS och PolRiks.

Recentiorrepresentant

Varje år väljs en recentior, det vill säga en person som läser första året på politices kandidatprogrammet, till att vara ständigt adjungerad i styrelsen. Recentiorrepresentantens uppgift är att företräda recentiorernas intressen i styrelsen, och agera som en länk mellan styrelsen och föreningens nya medlemmar.

Spexämbetsperson

Spexämbetet ämnar att samordna medlemmar i UPS från olika årskurser för att framföra spex under de festligheter som föreningen anordnar. Ett spex är en typ av kort komisk teater, som enligt föreningens tradition oftast framförs på rim. Utöver det består spexämbetspersonens praktiska uppgifter bl.a. av manusförfattande och tillverkande av rekvisita.

Valkommittén

Valkommittén verkar för sprida information om föreningens årsmöten och extramedlemsmöten, och för att uppmuntra så många som möjligt att engagera sig i föreningens verksamhet. Valkommittén består av två personer och utses av styrelsen minst sex veckor före årsmöte eller ett extra medlemsmöte. Till skillnad från en traditionell valberedning så lägger inte UPS valkommitté fram egna förslag till de valbara posterna.

Våra samarbetspartners

?