Kandidat

Studiestart och terminstider

Studierna inom politices kandidatprogrammet inleds med registrering och allmän information vid den statsvetenskapliga institutionen på höstterminen. Information om var och när undervisningen på programmet inleds får du hemskickad i god tid före terminens start.

Upplägg

Pol. kand-programmet består av två delar: ett sammanhållet basblock och en fördjupningsdel på vardera 90 högskolepoäng (hp).

Basblock
Basblocket ger en allmän kunskapsgrund om samhället genom de obligatoriska kurserna. Första terminen är tillägnad Statskunskap A (30 hp) och den andra terminen är till för Nationalekonomi A (30 hp). Den tredje obligatoriska terminen innehåller Statistik (15 hp) och Förvaltningsrätt (15 hp).

Det är inte tillåtet att göra uppehåll i studierna under de tre första terminerna.

Fördjupning
Efter de tre inledande terminerna väljer du i vilket ämne du vill fördjupa dina studier. Specialiseringen innebär att du läser B- och C-kurser i fördjupningsämnet som ska vara statskunskap, nationalekonomi, statistik, utvecklinggsstudier eller freds- och konfliktforskning. För de två sistnämnda ämnena gäller dock särskilda studieplaner. I examen ingår även valfria kurser om 30 högskolepoäng, vilka kan läsas i valfri ordning. De valfria kurserna kan i princip väljas inom hela universitetets kursutbud eller användas åt att genomföra en termins praktik. Du har studieplats garanterad under utbildningens alla sex terminer, under förutsättning att du följer normal studietakt.

Undervisning

Studierna inom programmet bygger i hög grad på att du självständigt läser in litteratur, löser olika uppgifter och författar såväl kortare PM som längre uppsatser, enskilt eller i grupp. Undervisningen sker vanligen i form av föreläsningar där läraren ger överblick och perspektiv på kurslitteraturen samt i form av seminarier där du i en mindre grupp har en djupare diskussion kring kursernas frågeställningar. På seminarier diskuteras även de PM och uppsatser som du och andra studenter författat. Huvuddelen av kurslitteraturen är på engelska. Undervisningen sker normalt på svenska, men en del valfria kurser ges på engelska.

Anmälan till kurs inom program

En av fördelarna med att studera enligt ett utbildningsprogram är platsgarantin. Det innebär att du om du klarat av dina studier är du garanterad plats till nästa kurs inom programmet. Du måste dock anmäla dig till varje termin. Anmälningsblankett skickas till dig inför varje termin och anmälan till kurs inom programmet inför våren sker senast 15 oktober och inför hösten senast 15 april.

Studieuppehåll

Om du vill ansöka om studieupphåll kontakta Marie Nylund. Studieuppehåll beviljas först efter de tre första terminerna. För  ytterligare bestämmelser kring studieuppehåll se dokumentet  Universitetets riktlinjer för studieuppehåll.

Informationen ovan är hämtad från Statsvetenskapliga institutionens hemsida för pol kand-programmet, vilken nås via: https://www.statsvet.uu.se

Våra samarbetspartners

?