Policies

Det här är våra policies! Läs dem direkt online eller ladda ner pdf-filerna.

Miljöpolicy

Text här

Visa PDF

Insparkspolicy

UPS inspark ska vara ett välkomnande evenemang där alla deltagare behandlas likvärdigt och med respekt. Insparkspolicyn är en del i arbetet med att uppfylla detta. Policyn börjar med en definition av generalernas och Jämlikhetsansvarigas roller. Därefter beskrivs processen för ärendehantering; hur man går tillväga om policyn inte följs. Sist definieras vissa centrala principer. Policyn ska följas av både generaler, faddrar och recentiorer. Insparkspolicyn hänvisar till UPS jämlikhetspolicy.

Visa PDF

Jämlikhetspolicy

UPS jämlikhetspolicy gäller Uppsala Politicesstuderande (UPS) styrelse, utskott och ämbetspersoner. Policyn omfattar alla arrangemang som anordnas av UPS, personer som representerar UPS samt all verksamhet i föreningens lokaler. Policyn utgår från Diskrimineringsombudsmannens (DO) sju diskrimineringsgrunder. För definitioner av begrepp som används i texten hänvisas till diskrimineringsombudsmannens hemsida och diskrimineringslagen.

Visa PDF

Integritetspolicy

Uppsala Politicesstuderande, nedan kallad föreningen, är en förening som arbetar med att främja sina medlemmars intressen när det gäller utbildningsfrågor och gemenskap under studietiden. För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten. Syftet med denna integritetspolicy är att översiktligt redogöra för vilka personuppgifter föreningen samlar in, var och hur länge dessa lagras samt beskriva vilka rättigheter varje enskild medlem har rörande sina personuppgifter. Mer specifika rutiner för hur föreningen arbetar med personuppgiftshantering återfinns i dokumentet Handbok för personuppgiftshantering.

Visa PDF

Ekonomisk Policy

Uppsala Politicesstuderande Ekonomisk Policy 2016-12-11 Reviderad 2019-05-12

Visa PDF

Handbok för personuppgiftshantering 2019

Syftet med denna handbok är att klarlägga rutiner och riktlinjer för föreningens personuppgiftshantering, något som är ett lagstadgat krav enligt dataskyddsförordningen GDPR. Handboken kan ses som en utfyllnad av det som stadgas i integritetspolicyn vars syfte är att översiktligt redogöra för hur och vilka personuppgifter som behandlas. Alla förtroendevalda i föreningen ska ta del av och ha tillgång till denna handbok, allt för att säkra en god personuppgiftshantering som värnar om medlemmarnas integritet och rättigheter kopplat till sina personuppgifter.

Visa PDF

Våra samarbetspartners

?